UZAK MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR VE KONU 

İşbu sözleşme www.antalyada.com internet sitesinden (bundan sonra İNTERNET SİTESİ olarak anılacaktır) üyelik  (bundan sonra ÜYELİK/ÜYELİKLER olarak anılacaktır) satın alacak kişi (bundan sonra ALICI olarak anılacaktır) ile /Antalya adresinde (Tel: 0242 242 6219; email:[email protected]) bulunan satıcı firma Pandora Tasarım  (bundan sonra SATICI olarak anılacaktır) arasındaki alışverişe ilişkin olarak, ALICI tarafından elektronik ortamda doldurulan, ÜYELİK ile ilgili özelliklerin, nitelik-niceliğinin, satış fiyatının, satış bedelinin tahsilat usül-şartlarının ve satış tarihinin belirtildiği sipariş formu ile Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

MADDE 1. CAYMA HAKKI SATICI ALICI (Tüketici)'ya aşağıdaki taahhütte bulunmaktadır. "Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin üyeliği aktif ettiği  veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde üyeliği veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren üyeliği iptal etmeyi taahhüt ederiz." Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen fatura nüshası SATICI'ya ibraz edilmesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içinde ÜYELİK bedeli ALICI'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır. Vergi mevzuatı gereği fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.  ALICI'nın özel istek ve talepleri uyarınca oluşturulan veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ÜYELİKLER de ALICI cayma hakkını kullanamaz.

MADDE 2. GENEL HÜKÜMLER 
2.1. ALICI, İNTERNET SİTESİ'nde gösterilen üyeliklerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder.
2.2. ÜYELİK , ALICI'nın İNTERNET SİTESİ üzerinde belirttiği adresine ziyarette bulunarak aktif hale getirilir ya da ödeme yapmasının ardından üye olurken belirtilen mail adresine üyelik bilgileri gönderilerek 1 iş günü içerisnde aktif hale getirilir. 
2.3. ÜYELİK, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. 
2.4. ÜRÜN teslimatı sırasında SATICI'nın talebi halinde ALICI işbu Sözleşmenin bir basılı örneğini imzalamakla yükümlüdür; imzalamaması durumunda ÜYELİK aktif edilmeyebilir. 
2.5 ALICI, SATICI'nın yayınlamakta reddeceği hizmet/ürün satışında bulunuyorsa (+18 içerik, ırkçılık vb.) SATICI ÜYELİK'i yayınlamadan iptal etme hakkına sahiptir. İNTERNET SİTESİ'nden alışveriş sırasında ALICI tarafından onaylanan Sözleşme her durumda yeterli ve geçerlidir. 
2.6. ALICI, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, ÜYELİK'i aktif olmadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. ÜYELİK bedeli SATICI'ya ödenmediği takdirde, SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve ÜYELİK'i aktif etmeyebilir. 
2.7. ÜRÜN teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun ÜYELİK bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ÜYELİK en geç 3 gün içinde iptal edilir. SATICI'nın ÜRÜN bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve herhülakarda saklıdır. Tereddüte mahal vermemek bakımından; Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart v.b. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşca sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI'nın bedelini tamamen tahsil ettiği ÜYELİK satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. SATICI'nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır. ALICI'nın temerrüdü durumunda aylık % 5 oranında temerrüt faizi tatbik edilir. 
2.8. ÜYELİK'in normal satış koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile 30 günlük süre zarfında aktif edilememesi ve gecikmenin 10 günü aşması söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI'yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir üyelik sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde ÜYELİK bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 10 gün içinde ALICI'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.
2.9. ALICI ÜYELİK ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini Sözleşme'nin giriş kısmındaki SATICI iletişim kanalları ile SATICI'ya bildirebilir. MADDE 3. DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda ALICI'nın ve SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. ALICI bu Sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.